ประกาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams กำหนดการดังนี้
  1. กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2565
  2. กำหนดการ พิธีเปิดวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-09.30 , เวลา 09.30 - 11.00 น. ทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ เวลา 13.00-14.30 น.  ทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. กำหนดพิธีปิด เวลา 09.00 เป็นต้นไป มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ผ่านออนไลน์
  4. กำหนดสถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ทุกโรง
  5. กำหนดรายการแข่งขันเฉพาะการตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ จำนวน 10 วิชา ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
  6. กรรมการคุมสอบรวมห้อง ม.ต้น และ ม.ปลาย ห้องสอบละ 3 รูป/คน
  7. ข้อสอบในการสอบนั้น ให้ทางเขตฯ รับผิดสอบการออกข้อสอบ
  8. ใช้โปรแกรม Microsoft forms และ Google forms เป็นข้อสอบออนไลน์คำตอบและการประมวลผลสอบ
วันอาทิตย์ ที่ 04 เมษายน 2564 เวลา 16:34 น.