กำหนดคณะทำงานการทักษะวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดคณะเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564  สรุปการมอบหมายงานเบื้องต้น ดังนี้
1. การออกข้อสอบวิชาตอบปัญหาวิชาสามัญทุกรายวิชา ม.ต้น/ม.ปลาย มอบให้ โรงเรียน สพฐ. โดยประสานของ นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
2. การออกข้อสอบวิชาตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีทุกรายวิชา ม.ต้น/ม.ปลาย มอบให้ ครูโรงเรียน สังกัดพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยประสานของ นายเทพนิมิตร กลับกลาย
3. การตอบออนไลน์เป็นคำตอบทุกรายวิชา ใช้โปรแกรม MIcrosoft forms และ Google forms โดย ครูโรงเรียน สพฐ. และ ครูโรงเรียน สังกัด พศ.
5. โล่รางวัล เกียรติบัตร บัตรประจำตัว 
6. สถานที่จัดการแข่งขัน ใช้ห้องเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน เป็นสนามสอบแข่งขัน จำนวน 20 ห้อง และแผนผังการสอบ
7. ห้องพิธีเปิด/ปิด บรรยายธรรม แบ่งเป็น 2 ห้อง ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยใช้ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
8 ครูในโรงเรียนพระปริยัติฯ เขต 2 เป็นกรรมการคุมสอบ โรงละ 3 รูป/คน  
9.อื่นๆ แจ้งมาอีกครั้ง
ทางเขตฯ จะกำหนดวาระการทำงานและหน้าที่รับผิดชอบและบุคคลต่างๆ เข้าสู่ภาระงานตามคำสั่ง ต่อไป
จึงขอแจ้งมา ณ เบื้องต้น 
ขอบคุณมากครับ
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 17:12 น.