เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษา ปส 2 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษา ปส 2 ครั้งที่ 12
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษา ปส 2 ครั้งที่ 12
รหัสโรงเรียน
สถานที่พักของครู นักเรียน
แผนผังโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
แผนผังวัดสระเรียง
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รางวัลเกณฑ์การตัดสิน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 มี.ค. 2565
23 มี.ค. 2565
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams กำหนดการดังนี้
  1. กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2565
  2. กำหนดการ พิธีเปิดวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-09.30 , เวลา 09.30 - 11.00 น. ทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ เวลา 13.00-14.30 น.  ทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. กำหนดพิธีปิด เวลา 09.00 เป็นต้นไป มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ผ่านออนไลน์
  4. กำหนดสถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ทุกโรง
  5. กำหนดรายการแข่งขันเฉพาะการตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ จำนวน 10 วิชา ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
  6. กรรมการคุมสอบรวมห้อง ม.ต้น และ ม.ปลาย ห้องสอบละ 3 รูป/คน
  7. ข้อสอบในการสอบนั้น ให้ทางเขตฯ รับผิดสอบการออกข้อสอบ
  8. ใช้โปรแกรม Microsoft forms และ Google forms เป็นข้อสอบออนไลน์คำตอบและการประมวลผลสอบ
วันอาทิตย์ ที่ 04 เมษายน 2564 เวลา 16:34 น.
กำหนดคณะทำงานการทักษะวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดคณะเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564  สรุปการมอบหมายงานเบื้องต้น ดังนี้
1. การออกข้อสอบวิชาตอบปัญหาวิชาสามัญทุกรายวิชา ม.ต้น/ม.ปลาย มอบให้ โรงเรียน สพฐ. โดยประสานของ นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
2. การออกข้อสอบวิชาตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีทุกรายวิชา ม.ต้น/ม.ปลาย มอบให้ ครูโรงเรียน สังกัดพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยประสานของ นายเทพนิมิตร กลับกลาย
3. การตอบออนไลน์เป็นคำตอบทุกรายวิชา ใช้โปรแกรม MIcrosoft forms และ Google forms โดย ครูโรงเรียน สพฐ. และ ครูโรงเรียน สังกัด พศ.
5. โล่รางวัล เกียรติบัตร บัตรประจำตัว 
6. สถานที่จัดการแข่งขัน ใช้ห้องเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน เป็นสนามสอบแข่งขัน จำนวน 20 ห้อง และแผนผังการสอบ
7. ห้องพิธีเปิด/ปิด บรรยายธรรม แบ่งเป็น 2 ห้อง ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยใช้ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
8 ครูในโรงเรียนพระปริยัติฯ เขต 2 เป็นกรรมการคุมสอบ โรงละ 3 รูป/คน  
9.อื่นๆ แจ้งมาอีกครั้ง
ทางเขตฯ จะกำหนดวาระการทำงานและหน้าที่รับผิดชอบและบุคคลต่างๆ เข้าสู่ภาระงานตามคำสั่ง ต่อไป
จึงขอแจ้งมา ณ เบื้องต้น 
ขอบคุณมากครับ
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 17:12 น.
ประชุมผู้บริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
ประชุมผู้บริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มีกรรมการบริหารหรือตัวแทนเข้าร่วม จำนวน 16 โรง ขาดประชุม จำนวน 4 โรง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  จำนวน 45 รูป/คน โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
สรุปการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้ 
1. สถานที่บริหารจัดการ ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
2. สถานที่จัดแข่งขัน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) จำนวน 20 โรง
3. ระยะเวลาจัดแข่งขัน สำนักเขตฯ กำหนด จำนวน 2 วัน
4. วันที่แข่งขัน สำนักเขตฯ กำหนด วันที่ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
5. รายการรายการแข่งขัน
5.1 ตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย
5.2 ตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.3 ตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.4 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ม.ต้น/ม.ปลาย
5.5 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.ต้น/ม.ปลาย
5.6 ตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ม.ต้น/ม.ปลาย
5.7 ตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.8 ตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.9 ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น/ม.ปลาย
5.10 ตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.ต้น/ม.ปลาย
5.10 การบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย
6. ข้อสอบตอบปัญหามีจำนวน 100 ข้อ เวลา 1.30 ช.ม.(ยกเว้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
7. ตอบปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 ข้อ เวลา 1.30 ชม.
8. กรรมการคุมสอบประเภทความรู้ (ตอบปัญหา) มาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จำนวน 3 รูป/คน โดยผ่านการสมัครจากผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน ผ่าน www.debsecond.net 
9. กรรมการประกอบด้วย
9.1 กรรมการประจำสนามสอบในโรงเรียน จำนวน 1 รูป/คน
9.2 กรรมการประจำสนามสอบต่างโรงเรียน จำนวน 1 รูป/คน
9.3 กรรมการประจำสนามสอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
10. ครูประสานงานการจัดสอบระดับโรงเรียน จำนวน 1 รูป/คน
10. ข้อสอบตอบปัญหามาจากการคัดสรรครูในโรงเรียน สพฐ. และครูในสังกัดพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงออกข้อสอบออนไลน์ผ่าน Microsoft forms และ Google forms
11. คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการคุมห้องสอบ นั้น ทางสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จะดำเนินสรรหาและแต่งตั้ง
12. การส่งรายชื่อครูและนักเรียนผ่านเว็ปทักษะวิชาการ ได้ส่งได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565
13. รางวัลและเกณฑ์การตัดสิน (เอกสารแนบ)
14. กำหนดการและรายละเอียดการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ
สำนักเขตการศึกษา ปส.เขต 2
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:12 น.
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ "ปริยัติสามัญ สู่ด้ามขวานทอง ออนไลน์วิชาการ" ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2565� ณ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) จัดโดย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:52 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 269
จำนวนนักเรียน 269
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 269
จำนวนกรรมการ 19
ครู+นักเรียน 538
ครู+นักเรียน+กรรมการ 557
ประกาศผลแล้ว 20/20 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
สำนักเขตการศึกษา เขต 2
เว็บทักษะวิชาการ เขต 7
เว็บทักษะวิชาการ เขต 8
เว็บทักษะวิชาการ เขต 11
เว็บทักษะวิชาการ เบญจภาคี
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 615
เมื่อวาน 381
สัปดาห์นี้ 3,397
สัปดาห์ที่แล้ว 6,939
เดือนนี้ 996
เดือนที่แล้ว 13,948
ปีนี้ 89,766
ทั้งหมด 148,642